Формуляр за контакт

Обработка на лични данни


Потребителят изрично се съгласява:
1.1.да предоставя своите лични данни на ДЕВОРЕКС ЕАД, 
1.2. ДЕВОРЕКС ЕАД да обработва, вкл. да събира, съхранява и използва предоставените от клиента лични данни.
2. ДЕВОРЕКС ЕАД се задължава да обработва, вкл. да събира, съхранява и използва предоставените му от Потребителя лични данни, само за целите, описани в настоящите общи условия, и/или във връзка със сключен между Потребителя и ДЕВОРЕКС ЕАД договор, както и в случаите, когато това изрично се изисква от действащото законодателство.
3. ДЕВОРЕКС ЕАД има право да откаже регистрацията за ползване на сайта и за предоставяне на предлаганите услуги, ако Потребителят не е дал съгласие за обработване на личните му данни съгласно точка 1 по- горе.
4. Потребителят има право да получи от ДЕВОРЕКС ЕАД потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с него, и ако това е така, да получи достъп до данните и следната информация:
4.1. целите на обработването;
4.2. съответните категории лични данни;
4.3. начините на обработване на личните му данни;
4.4. съществуването на право да се изиска от ДЕВОРЕКС ЕАД коригиране или изтриване на лични данни или ограничаване на обработването на лични данни, свързани с Потребителя, или да се направи възражение срещу такова обработване;
5.Право на изтриване (право „ да бъдеш забравен“): Потребителят има правото да поиска от ДЕВОРЕКС ЕАД изтриване на свързаните с него лични данни без ненужно забавяне, а администраторът има задължението да изтрие без ненужно забавяне личните данни, ако това не противоречи действащото законодателство.
6. Право на ограничаване на обработването: Потребителят има правото да изиска от ДЕВОРЕКС ЕАД ограничаване на обработването на негови лични данни, ако това не противоречи действащото законодателство.
7. Потребителят има право да поиска от ДЕВОРЕКС ЕАД да коригира без ненужно забавяне неточните лични данни, свързани с него. Като се имат предвид целите на обработването Потребителят има право непълните лични данни да бъдат попълнени, включително чрез добавяне на декларация.
8. Потребителят има правото да оттегли съгласието си по всяко време. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, основано на дадено съгласие преди неговото оттегляне. Оттеглянето на съгласие е също толкова лесно, колкото и даването му.
9. ДЕВОРЕКС ЕАД няма право да обработва личните данни за цели, за които няма съгласие, а именно: цели извън посочените в т. 2 по – горе, освен в случаите, когато това изрично се изисква от действащото законодателство.
10. Преди да започне използването на лични данни за цели, различни от посочените в т. 2 по – горе, ДЕВОРЕКС ЕАД се задължава да информира незабавно Потребителя и да изиска неговото съгласие.
11. Потребителят изрично се съгласява, че ДЕВОРЕКС ЕАД има право да запамети върху информационна система или друго крайно устройство за достъп до страницата информация за потребителите, изразяваща се в кукита (сооkies) - малки текстови файлове, които се запазват от интернет страница чрез интернет сървър върху твърдия диск на Потребителя и дават възможност за възстановяване на информация за същия, като го идентифицират, а също и за проследяване на действията му.
12. ДЕВОРЕКС ЕАД обработва лични данни съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679, GDPR). ДЕВОРЕКС ЕАД спазва всички процедури за предотвратяване на направомерен достъп и употреба на лични данни, в съответствие с европейското законодателство за защита на личните данни. Наред с това ДЕВОРЕКС ЕАД е внедрило корпоративни процедури за опазване на предоставените лични данни и използва мерки с повишена сигурност, както и технически и физически ограничения пред достъпа и използването на лични данни на своите сървъри. Относно човешкият фактор при работата с лични данни – ДЕВОРЕКС ЕАД дава достъп до лични данни в процеса на работа само на оторизиран за целта персонал.
13. ДЕВОРЕКС ЕАД се ангажира да гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от Потребителите онлайн. Разкриване на личните данни е възможно единствено в случаите, предвидени в законодателството и при спазване на нормативно установения ред.
14. ДЕВОРЕКС ЕАД си запазва правото да записва, съхранява и използва всякаква информация, необходима за неговото идентифициране и възпроизвеждане на изявлението за съгласие с Общите условия и Потребителят дава изричното си съгласие за това.
15. В случай, че потребителят не е съгласен да предостави своите лични данни на ДЕВОРЕКС ЕАД и/или  ДЕВОРЕКС ЕАД да обработва личните му данни, то той следва незабавно да преустанови ползването на сайта.